Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Veřejné zakázky města Stochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 2. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, ojediněle sněžení, zpočátku skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -6 až -10°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Veřejné osvětlení, parkovací plochy, opěrná zeď, vsakovací tělesa - Tuchlovice, lokalita Na Stráži

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D  S T O C H O V

odbor výstavby

J. Šípka 486, 273 03 Stochov

 

SPIS. ZN.:

MESV/279/2017/VS-Pe

 

 

 

 

Č.J.:

MESV 2610/2017/Pe

 

 

 

 

 

 

VYŘIZUJE:
TEL.:

E-MAIL:

Jana Pešková

312 679 128

stavebni5@stochov.cz

 

DATUM:

5.10.2017

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Stochov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.8.2017 podal

Obec Tuchlovice, IČO 00235041, U Staré školy č.p. 83, 273 02  Tuchlovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

 1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

  r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

  Veřejné osvětlení, parkovací plochy, opěrná zeď, vsakovací tělesa - Tuchlovice,

  lokalita Na Stráži
   

  (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 513/1 (ostatní plocha), parc. č. 1134/1 (orná půda), parc. č. 1159 (ostatní plocha), parc. č. 1169 (orná půda), parc. č. 1170 (ostatní plocha), parc. č. 1180/1 (ostatní plocha), parc. č. 1316/1 (ostatní plocha), parc. č. 1343 (ostatní plocha), parc. č. 1344/1 (ostatní plocha), parc. č. 1345/1 (ostatní plocha), parc. č. 1345/2 (ostatní plocha), parc. č. 1346/1 (ostatní plocha), parc. č. 1346/2 (ostatní plocha), parc. č. 1346/3 (ostatní plocha), parc. č. 1346/4 (ostatní plocha), parc. č. 1347 (ostatní plocha), parc. č. 1348/1 (ostatní plocha), parc. č. 1348/2 (ostatní plocha), parc. č. 1348/4 (ostatní plocha), parc. č. 1349/1 (ostatní plocha), parc. č. 1349/2 (ostatní plocha), parc. č. 1349/3 (ostatní plocha), parc. č. 1350/1 (ostatní plocha), parc. č. 1350/2 (ostatní plocha), parc. č. 1351 (ostatní plocha), parc. č. 1353/1 (ostatní plocha), parc. č. 1353/2 (ostatní plocha), parc. č. 2703 (ostatní plocha) v katastrálním území Tuchlovice.

   

  Druh a účel umisťované stavby:

 • Stavba dopravní a technické infrastruktury

  Stavba obsahuje:

 • Veřejné osvětlení v ul. Na Stráži a Na Stáži I - IX - stávající soustava vrchního veřejného osvětlení bude nahrazena novou soustavou zemních kabelových rozvodů veřejného osvětlení a nových světelných míst, která budou na vlastních ocelových stožárech.
 • Parkovací plochy v ul. Na Stáži - podélná parkovací stání na pozemku parc.č. 1353/1 před čp. 79, čp. 141, čp. 129 a čp. 134; kolmá parkovací stání na pozemku parc.č. 1353/1 před čp. 601 a na pozemku parc.č. 1170.
 • Opěrná zeď na pozemku parc.č. 1159 - délka cca 49,5 m, průměrná výška cca 1 m od úrovně terénu.
 • Vsakovací tělesa na pozemcích parc.č. 1134/1 a 1169 pro zajištění snížení množství přitékajících  srážkových vod z plochy polí výškově umístěných nad lokalitou Tuchlovice - Na stráži.

  Umístění stavby na pozemku:

 • Dle dokumentace zpracované v 3/2017 společností Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01  Roudnice nad Labem, č. zakázky 16-069-1; odpovědný projektant Ing. Josef Filip, Ph.D. – ČKAIT 0401915. 

  Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

 • Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky ani stavby na nich umístěné.

   

 1. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:
 1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací C.6 v měřítku 1:250 se zakreslením  současného stavu území , stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 2. Podle ustanovení § 78 odst. 6 stavebního zákona stavební úřad stanovuje, že pro stavbu opěrné zdi a vsakovacích těles nebude vyžadovat ohlášení.
 3. Stavba veřejného osvětlení pro své provedení nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení. Dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání, lze v souladu s § 122 stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 4. Stavba parkovacích stání je dopravní stavba, které podléhá povolení speciálního stavebního úřadu, tj. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb.
 5. V dotčeném území se nacházejí stávající sítě a zařízení technického vybavení:
 • STL plynovod a STL přípojky provozované společností  GasNet, s.r.o., zastoupený společností GridServices, s.r.o.
 • nadzemní a podzemní síť NN, nadzemní síť VN a elektrická stanice v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 • síť elektronických komunikací ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 • vodohospodářské zařízení provozované společností Středočeské vodárny, a.s.

  Tato zařízení a jejich ochranná pásma musí být respektována a při realizaci dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí vyjádření těchto provozovatelů technické infrastruktury. Dodržena bude mj. ČSN 73 6005 a ustanovení zákonů č. 458/2000 Sb., 274/2001Sb. a 127/2005 Sb., v platných zněních.

 1. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin (§ 7,8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, a ČSN 839061) a v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru bude výkop prováděn ručně ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene, poškozené kořeny budou zaříznuty rovným řezem, rány ošetřeny fungicidními přípravky, zajištěna bude ochrana stromů před mechanickým poškozením. Případné kácení dřevin bude splňovat náležitosti dle § 8 zákona. Za pokácené dřeviny bude realizována náhradní výsadba.
 2. V průběhu stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany živočichů (§ 5 odst. 3 zákona) na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu bude provedena kontrola a v případě zjištění těchto živočichů, budou tito vyneseni mimo staveniště.
 3. Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

  V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude původcem odpadů doložena evidence množství a specifikace jednotlivých druhů odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností.

  Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hiearchie způsobů nakládání s odpady. V této hiearchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů.

  Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů.

 4. Majitelé sousedních staveb a pozemků smějí být prováděním stavby omezeni pouze v rozsahu podmínek stanovených ve stavebním povolení. Prováděním stavby nesmí být poškozeny sousední stavby a pozemky.
 5. Stavebník je povinen umožnit na území s archeologickými nálezy záchranný archeologický výzkum a ohlásit archeologické nálezy, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby v souladu se zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. Stavebník oznámí České společnosti archeologické o.p.s., Kolátorova 1466/14, Praha 6 zahájení zemních prací nejméně 14 dní před termínem jejich zahájení.
 6. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na poddolovaném území, musí být provedeno zajištění stavby proti vlivům poddolování ve smyslu normy ČSN 730039 a se zatříděním do III. skupiny stavenišť podle zpracovaného zatřídění staveniště.
 7. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou dokumentaci stavby a všechny doklady stavby se týkající. Stavebník povede stavební deník, který spolupodepisuje odborný dozor, osoba provádějící odborné vedení stavby nad jejím prováděním. V deníku budou uváděny i osoby pracující na stavbě. Je-li stavba prováděna dodavatelsky, vede stavební deník zhotovitel stavby. Stavební deník bude předložen při kontrolních prohlídkách stavby.
 8. Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů. Doklady o shodě těchto výrobků budou předloženy při kontrolních prohlídkách stavby.
 9. Stavba bude provedena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb. v souladu s 269/2009 Sb., 268/2009 Sb., 503/2006 Sb., 526/2006 Sb., 369/2001 Sb., 23/2008 Sb., a závaznými články ČSN.
 10. Při provádění stavby a jejím odstraňování je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení (zejména zákony č.309/2006 Sb., 262/2006 Sb., 251/2005 Sb. a nařízení vlády č. 592/2007 Sb., 591/2006 Sb.) a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 11. Práce na staveništi, při kterých by hluk přesahoval hranici 40dB nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod.
 12. Výkopy musí být ohrazeny, v místech přechodů opatřeny bezpečnými přechody pro chodce se zábradlím a v noci musí být osvětleny.

   

  Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

  Obec Tuchlovice, U Staré školy č.p. 83, 273 02  Tuchlovice

   

  Odůvodnění:

  Dne 25.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

  Stavební úřad oznámil dne 4.9.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

  Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

  Stavební úřad posoudil umístění stavby dle § 90 stavebního zákona.

  Umístění stavby je v souladu s grafickou i textovou částí Územního plánu Tuchlovice, který nabyl účinnosti 27.9.2013. Záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Záměr není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ani se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.

   

  Stanoviska sdělili dotčené orgány:

 • Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb – č.j. ODaS/1920/17/280 ze dne 3.7.2017
 • Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí – č.j. OŽP/4517/17 ze dne 20.6.2017 a 27.6.2017 – souhlas s podmínkami
 • Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí – č.j. OŽP/4517/17-2 ze dne 26.6.2017 – sdělení – vsakovací tělesa nejsou vodním dílem
 • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství – ev.č. PCNP -879-2/2017/PD ze dne 10.7.2017 – souhlas bez podmínek
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – č.j. KHSSC 34144/2017 ze dne 15.6.2017 – souhlas bez podmínek
 • Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů –zn. ÚP-497/13-1371-2017 ze dne 20.6.2016 – souhlas bez podmínek

  Vyjádření sdělili vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury:

 • Středočeské vodárny, a.s. – zn. P17710013450 ze dne 10.7.2017
 • GridServices, s.r.o. – zn. 5001531844 ze dne 12.7.2017
 • ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0100759066 ze dne 12.6.2017, zn. 1093355329 ze dne 21.6.2017 a zn. 001093356756 ze dne 15.6.2017
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – č.j. 708179/16 ze dne 14.9.2016 a ze dne 14.6.2017
 • ČEZ ICT Services, a.s. – zn. 0200499054 ze dne 14.9.2016
 • UOC Česká republika, s.r.o. – ze dne 15.9.2016

   

  Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

  Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

  Účastníci řízení:

  V řízení bylo zkoumáno, zda navrhovanou stavbou mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich umístěných, vč. pozemků sousedních a staveb na nich. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad především z údajů evidovaných v katastru nemovitostí.Na základě výsledku stanovil stavební úřad okruh účastníku řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona takto:

  dle odst. 1 písm. a), b)

  Obec Tuchlovice

  dle odst. 2 písm. a)

  Obec Tuchlovice, Anna Homolková, Jiřina Chocholová, RNDr. Bohumil, ČEZ Distribuce, a.s.

  dle odst. 2 písm. b)

  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  GridServices, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s.,

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  parc.č. 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 388, 387/1, 392, 391, 390, 389, 397, 396, 395, 394, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 404/1, 1359/3, 1352/1, 418, 416/1, 416/2, 415/2, 415/1, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 424, 423, 422, 421, 420/1, 432/1, 432/3, 431, 430/1, 429/1, 428, 427, 426, 425/1, 425/2, 437/2, 437/1, 436, 435, 434, 433, 486/1, 484, 487/2, 487/1, 485/1, 444, 443/1, 442, 440, 439/3, 439/2, 438, 452/3, 452/1, 450, 448, 447, 446, 445, 460, 459, 458, 457, 451/2, 451/1, 455, 454/2, 453/2, 453/1, 454/1, 473/1,  475, 4/2, 478480, 481, 4500, 502, 508, 507, , 511/2, 96, 495, 4 490, 488,1316/17, 18/1, 517/ 514, 471,9, 466, 465, 467, 463, 464, 461, 462 v katastrálním území Tuchlovice

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Tuchlovice čp. 43, čp. 207, čp. 177, čp. 178, čp. 191, čp. 176, čp. 235, čp. 145, čp. 152, čp. 181, čp. 146, čp. 237, čp. 119, čp. 142, čp. 139, čp. 116, čp. 448, čp. 218, čp. 193, čp. 223, čp. 184, čp. 113, čp. 112, čp. 203, čp. 337, čp. 217, čp. 265, čp. 354, čp. 328, čp. 463, čp. 229, čp. 210, čp. 213, čp. 205, čp. 231, čp. 209, čp. 206, čp. 208, čp. 219, čp. 228, čp. 226, čp. 234, čp. 124, čp. 106, čp. 629, čp. 77, čp. 415, čp. 392, čp. 339, čp. 306, čp. 362, čp. 419, čp. 534, čp. 416, čp. 386, čp. 451, čp. 418, čp. 391, čp. 435, čp. 434, čp. 388, čp. 404, čp. 436, čp. 443, čp. 466, čp. 427, čp. 412, čp. 425, čp.429, čp. 403, čp. 378, čp. 384, čp. 389, čp. 58, čp. 79, čp. 141, čp. 84, čp. 601, čp. 129, čp. 134, čp. 375, čp. 374, čp. 401, čp. 381, čp. 377

   

  Vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám na nich nemohou být vzhledem k rozsahu stavby tímto rozhodnutím přímo dotčena.

  Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

 •  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

  Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

 • Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

   

  Poučení účastníků:

  Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

  Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

  Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

   

   

  Jana Pešková

  oprávněná úřední osoba

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

  Poplatek:

  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 5.9.2017.

   

  Obdrží:

  účastníci podle § 85 odst.1 (dodejky)
  Obec Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq
              sídlo: U Staré školy č.p. 83, 273 02  Tuchlovice
  účastníci podle § 85 odst.2 písm. a)(dodejky)
  Anna Homolková, Na Stráži II č.p. 235, 273 02  Tuchlovice
  Jiřina Chocholová, náměstí Svobody č.p. 2117, 272 01  Kladno 1
  RNDr. Bohumil Chochola, náměstí Svobody č.p. 2117, 272 01  Kladno 1
  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
              sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2

  účastníci podle § 85 odst.2 písm.b) (veřejnou vyhláškou)
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
              sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
              sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
  Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
              sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1
  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  parc.č. 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 388, 387/1, 392, 391, 390, 389, 397, 396, 395, 394, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 404/1, 1359/3, 1352/1, 418, 416/1, 416/2, 415/2, 415/1, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 424, 423, 422, 421, 420/1, 432/1, 432/3, 431, 430/1, 429/1, 428, 427, 426, 425/1, 425/2, 437/2, 437/1, 436, 435, 434, 433, 486/1, 484, 487/2, 487/1, 485/1, 444, 443/1, 442, 440, 439/3, 439/2, 438, 452/3, 452/1, 450, 448, 447, 446, 445, 460, 459, 458, 457, 451/2, 451/1, 455, 454/2, 453/2, 453/1, 454/1, 473/1,  475, 4/2, 478480, 481, 4500, 502, 508, 507, , 511/2, 96, 495, 4 490, 488,1316/17, 18/1, 517/ 514, 471,9, 466, 465, 467, 463, 464, 461, 462 v katastrálním území Tuchlovice

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Tuchlovice čp. 43, čp. 207, čp. 177, čp. 178, čp. 191, čp. 176, čp. 235, čp. 145, čp. 152, čp. 181, čp. 146, čp. 237, čp. 119, čp. 142, čp. 139, čp. 116, čp. 448, čp. 218, čp. 193, čp. 223, čp. 184, čp. 113, čp. 112, čp. 203, čp. 337, čp. 217, čp. 265, čp. 354, čp. 328, čp. 463, čp. 229, čp. 210, čp. 213, čp. 205, čp. 231, čp. 209, čp. 206, čp. 208, čp. 219, čp. 228, čp. 226, čp. 234, čp. 124, čp. 106, čp. 629, čp. 77, čp. 415, čp. 392, čp. 339, čp. 306, čp. 362, čp. 419, čp. 534, čp. 416, čp. 386, čp. 451, čp. 418, čp. 391, čp. 435, čp. 434, čp. 388, čp. 404, čp. 436, čp. 443, čp. 466, čp. 427, čp. 412, čp. 425, čp.429, čp. 403, čp. 378, čp. 384, čp. 389, čp. 58, čp. 79, čp. 141, čp. 84, čp. 601, čp. 129, čp. 134, čp. 375, čp. 374, čp. 401, čp. 381, čp. 377


  dotčené správní úřady
  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní obvod Kladno, IDDS: dz4aa73
              sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1
  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, úz. pracoviště Kladno, IDDS: hhcai8e
              sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00  Praha 2
  Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm
              sídlo: Nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno
  Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm
              sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01  Kladno 1
  Magistrát města Kladna, odd. architektury, úz. plánování a rozvoje města, IDDS: dyubpcm
              sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno
  Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk
              sídlo: Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05  Praha 1 - Staré Město
  Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
              sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00  Praha 516
   

Vyvěšeno: 5. 10. 2017

Datum sejmutí: 23. 10. 2017

Zodpovídá: Jana Pešková

Zpět