Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

více informací naleznete zde

 

Veřejné zakázky města Stochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 5. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, řád veřejného pohřebiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov č. 1/2004

ze dne 29. ledna 2004

kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

 

Zastupitelstvo města Stochov se usneslo dne 29. ledna 2004 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 a 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon o pohřebnictví“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky pro provozování veřejných pohřebišť na území města Stochov.

(2) Veřejným pohřebištěm je prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a  hrobky či úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace. Ve Stochově je veřejným pohřebištěm hřbitov v Lidické ulici (katastrální území Stochov, parcelní číslo 72) a hřbitov v Čelechovicích (katastrální území Čelechovice, parcelní číslo 294/2). Provozovatelem obou veřejných pohřebišť je město Stochov.

(3) Hrobovým místem je místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.

 

Článek 2

PROVOZNÍ DOBA

 

Pohřebiště jsou veřejnosti zpřístupněna pouze v provozní době, která se stanoví v měsících leden až březen od 7 do 19 hodin, v měsících duben až září od 7 do 20 hodin a v měsících říjen až prosinec od 7 do 19 hodin s výjimkou dne památky zesnulých včetně předcházející soboty a neděle, kdy se stanoví provozní doba od 7 do 20 hodin.

 

Článek 3

POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI

 

Na veřejných pohřebištích je zakázáno

 1. chovat se způsobem neodpovídajícím pietě místa (zejména chovat se hlučně, kouřit, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky apod.),
 2. odhazovat odpadky a jiným způsobem znečišťovat jejich prostory; odpadky i zvadlé kytice a věnce apod. se mohou ukládat pouze do prostorů k tomu určených,
 3. vodit do jejich prostorů psy a jiná zvířata,
 4. vjíždět do jejich prostorů motorovými vozidly, jízdními koly a dalšími dopravními prostředky včetně dětských vozidel (tříkolky, koloběžky apod.), na skateboardech, kolečkových bruslích apod.,
 5. jezdit s dětskými kočárky mimo hlavní cesty,
 6. vstupovat dětem do 8 let bez doprovodu dospělé osoby,
 7. zdržovat se v jejich prostorách mimo dobu stanovenou v čl. 2,
 8. vstupovat a vjíždět na rozptylové a vsypové loučky; rozsvěcovat svíčky a umisťovat věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze na těchto loučkách pouze na prostorech vyhrazených k tomuto účelu,
 9. rozsvěcovat svítilny a svíčky, nejsou-li vhodným způsobem zabezpečeny proti požáru,
 10. ukládat nádoby, nářadí a jiné předměty na zelené pásy a kolem hrobových míst,
 11. z hygienických důvodů pít vodu z vodovodních výpustí a studní a odnášet ji v náhradních obalech z prostoru pohřebiště,
 12. pořádat pietní a vzpomínkové akce bez souhlasu správce.

 

Článek 4

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA POHŘEBIŠTI

 

(1) Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby:

 1. výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
 2. pohřbívání,
 3. provádění exhumací,
 4. ukládání, vsyp a rozptyl zpopelněných lidských pozůstatků,
 5. pronájem hrobových míst.

(2) Služby uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou poskytovány za úplatu dle ceníku schváleného radou města.

 

Článek 5

SPRÁVCE VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 

(1) Provoz na pohřebištích zajišťuje na základě smlouvy správce veřejného pohřebiště (dále jen „správce“), kterého určí svým usnesením městské zastupitelstvo. Není-li určen správce, plní jeho povinnosti provozovatel.

(2) Správce

 1. spravuje veřejné pohřebiště v souladu s tímto řádem a s dalšími obecně závaznými právními normami (zejména zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví) a dozírá nad pořádkem na pohřebišti,
 2. vede evidenci předepsanou v § 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví,
 3. zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů; nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

(3) Správce je oprávněn

 1. odstranit zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary nebo jiné předměty z rozptylových a vsypových louček,
 2. v mimořádných případech omezit nebo zakázat na nezbytně nutnou dobu vstup na pohřebiště nebo do jeho části (např. při provádění terénních úprav, při náledí, vichřici, exhumaci apod.).

 

Článek 6

UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A JEJICH EXHUMACE

 

(1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací souvisejících se zajišťováním exhumací.

(2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce způsobem, který stanoví.

(3) Rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, data jeho narození a pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

(4) Při pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, to znamená, že nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně a výplň rakví může být tvořena materiály jako jsou např. piliny, papír a látky. Nesmí být použity rakve, při jejichž výrobě a u jejich nátěrů bylo použito toxických látek.

(5) Při pohřbívání do hrobek je nutné použít rakve o maximálních rozměrech 2,15 x 0,85 m buď celodubových nebo z jiných tvrdých druhů dřev opatřených poloviční zinkovou vložkou nebo kovových z nepropustným dnem.

(6) Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem příslušné hygienické stanice.

 

 

Článek 7

TLECÍ DOBA

 

Tlecí doba pro lidské ostatky ukládané do hrobů se stanoví na hřbitovech ve Stochově i v Čelechovicích na 12 let.

 

Článek 8

HROBOVÉ ZAŘÍZENÍ A PRÁCE NA POHŘEBIŠTI

 

(1) Pro zřízení hrobového zařízení hrobu se stanoví následující podmínky:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí maximálně 350 cm.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnostních vlivů (např. prostý beton, železobeton, kamenné nebo cihelné zdivo apod.).
 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 5. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

(2) Pro zřízení hrobového zařízení hrobky se stanoví následující podmínky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm.
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě minimálně 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

            3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit dobu výstavby hrobky, zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova, požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště, podmínky používání komunikací pohřebiště, způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace, povinnost dozoru při výstavbě a průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

            4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce a způsoby a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

            5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací, neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům, nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst a zajištění ochrany zeleně a jejího kořenového systému.

            6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

 

Článek 9

ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Porušení této vyhlášky lze stíhat jako přestupek nebo jiný správní delikt podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nebo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, či podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Stochov ze dne 11. září 2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2004

 

 

Ing. Jindřich Sybera, starosta                          Stanislava Fišerová, zástupce starosty

Vyvěšeno: 29. 1. 2004

Datum sejmutí: 14. 2. 2004

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět