Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

více informací naleznete zde

 

Veřejné zakázky města Stochov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o nakládání s odpady

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov č. 2/2006

ze dne 22. února 2006,

o nakládání s odpady

 

    Zastupitelstvo města Stochov se usneslo dne 22. února 2006 vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Touto vyhláškou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém nakládání s odpady“) vznikajících na území města Stochov včetně systému nakládání se stavebními odpady.

 

Článek 2

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

(1) Pro odkládání komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

   a) sběrné nádoby (popelnice, kontejnery), které slouží k odkládání směsného komunálního odpadu z domácností,

   b) odpadkové koše na veřejných prostranstvích, které slouží k odkládání drobného směsného odpadu, vznikajícího při krátkodobém pobytu občanů na veřejných prostranstvích,

   c) minimálně dvakrát v roce sběrná místa, která slouží k odkládání odpadu ze zeleně a objemného odpadu z domácností,

   d) kontejnery na tříděný odpad,

   e) minimálně dvakrát v roce mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu, do něhož lze ukládat např. znečištěný obalový materiál, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory a pneumatiky.

(2) Do sběrných nádob a zařízení uvedených pod písm. a), b), c) a d) odst. 1 tohoto článku není dovoleno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod písm. e) odst. 1 tohoto článku. Dále není dovoleno ukládat do sběrných nádob a zařízení jiné odpady, než pro které jsou určeny.

(3) Sběrné nádoby uvedené v odstavci 1 písm. a) tohoto článku se v sídlišti umísťují pouze ve vyhrazených přístřešcích nebo na vyhrazených místech. Vlastníci nebo uživatelé ostatních objektů jsou povinni sběrné nádoby umístit na svém pozemku; pouze na dobu nezbytně nutnou pro jejich vyprázdnění v den stanovený pro svoz je mohou umístit na okraj chodníku u své nemovitosti.

(4) Odpad z čištění veřejných komunikací a odpad z veřejné zeleně je shromažďován pracovníky oprávněné osoby na vymezeném místě a poté ukládán na skládku. Ostatní odpad ze hřbitovů se odkládá do vymezeného prostoru před hřbitovem, odkud jej oprávněná osoba odveze na skládku.

(5) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou využít systém nakládání s odpady stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem.

 

Článek 3

NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

 

(1) Stavební odpad zbavený nebezpečných složek se odkládá do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, která jej odstraní na náklady původce stavebního odpadu.

(2) Ustanovením v odstavci 1 není dotčena možnost, aby původce stavebního odpadu odstranil stavební odpad vlastními prostředky v souladu s platnými právními předpisy. Není však dovoleno odkládat stavební odpad na veřejná prostranství jiným nebo obdobným způsobem, než jak je stanoveno v odstavci 1.

(3) Skutečnost, že stavební odpad byl odstraněn v souladu s platnými právními předpisy, je povinen jeho původce na požádání prokázat.

 

Článek 4

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

 

Fyzické osoby jsou povinny

   a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle systému stanoveného touto vyhláškou,

   b) nakládat s odpady pouze ve vyhrazených prostorech podle čl. 3 odst. 3 této vyhlášky,

   c) plnit sběrné nádoby tak, aby při manipulaci s nimi nedocházelo k vypadávání odpadů.

 

Článek 5

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Podmínky pro udělení souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území města se stanoví takto:

Souhlas může být udělen pouze

   a) oprávněné osobě,

   b) právnické osobě zřízené Městem Stochov.

(2) Městská rada se zmocňuje, aby svým usnesením stanovila

   a) stanoviště a provozní dobu sběrného místa podle článku 3 odst. 1 písm. c),

   b) stanoviště a druhy kontejnerů na tříděný odpad podle článku 3 odst. 1 písm. d),

   c) stanoviště a termíny přistavení mobilního kontejneru podle článku 3 odst. 1 písm. e),

   d) vyhrazená místa pro sběrné nádoby v sídlišti podle článku 3 odst. 3,

   e) vymezená místa pro skladování objemného odpadu a odpadu ze zeleně podle článku 3 odst. 4.

(4) Zrušují se

   a) obecně závazná vyhláška Města Stochov ze dne 9. února 1995 o nakládání s odpady,

   b) obecně závazná vyhláška Města Stochov ze dne 26. února 1998 o nakládání s odpady.

(6) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2006.

 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta města

 

 

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty města

Vyvěšeno: 7. 3. 2006

Datum sejmutí: 23. 3. 2006

Zodpovídá: Super Admin

Zpět