Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení 1/2022

 

Nařízení města Stochov č. 1/2022

o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

 

 

Rada města Stochov se usnesla dne 25. dubna 2022 na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení města:

 

 

Čl. 1

Vymezení oblastí, které lze užít za cenu sjednanou

 

 1. Pro účely organizování dopravy na území města Stochov se tímto nařízením vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy[1] k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu[2], které má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Stochova.  
 2. Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít způsobem uvedeným v předchozím odstavci, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto nařízení. Takto vymezené komunikace a jejich úseky musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu[3].

 

Čl. 2

Způsob zaplacení sjednané ceny

 

 1. Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty na Městském úřadě Stochov nebo zaplacením v parkovacím automatu. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla. U vozidel, která nemají střechu (např. motocykly, kabriolety bez snímatelné střechy), je povinen mít tento doklad u sebe řidič vozidla.

 

 1. Na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených v příloze č. 1 je povoleno stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, pouze po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání a umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku.

 

 1. Na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených v příloze č. 2 je povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Stochov, po zakoupení parkovací karty vydané Městským úřadem Stochov, která musí být po celou dobu stání silničního motorového vozidla na parkovišti s parkovacím automatem umístěna na viditelném místě za předním sklem vozidla, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku. Parkovací karta může být vydána jen pro konkrétní oblast města Stochov, v níž jsou umístěny sídlo či provozovna právnické či podnikající fyzické osoby, a opravňuje jejího držitele k stání silničního motorového vozidla uvedeného na parkovací kartě pouze v zóně, pro kterou byla parkovací karta vydána (vzor parkovací karty je v příloze č. 3 tohoto nařízení).

 

 1. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání na parkovišti s parkovacím automatem bezplatné.

 

 

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

 1. Vydání tohoto nařízení č. 1/2022 schválila Rada města svým usnesením č. 1669/22 ze dne 25. dubna 2022.

 

 1. Tímto nařízením se ruší nařízení města Stochov č. 5/2006 ze dne 24. dubna 2006 a 6/2006 ze dne 12. července 2006.

 

 1. Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých úřadů.

 

 

 

 

 

 

…………………………….

Mgr. Miloslava Becherová

místostarostka

 

 

 

…………………………….

Ing. Roman Foršt

Starosta

 

 

 

 

 

Přílohy k Nařízení města Stochov č. 1/2022:

 

Příloha č. 1 - Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin

 

 1. Mírové náměstí a přilehlá část ul. Jaroslava Šípka (viz mapa)

mapa Mírové náměstí

 

 

 1. Slovanka - parkoviště v ul. Lánská

mapa Slovanka

 
   
 

 

 

Příloha č. 2 - Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce.

 

Mírové náměstí a přilehlá část ul. Jaroslava Šípka (viz foto)

mapa Mírové náměstí

 

 

Příloha č. 3 - Vzor parkovací karty

náhled přední strany parkovací kartynáhled zadní strany parkovací karty

 

 

 

 


[1] zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

[2] zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

[3] zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Datum sejmutí: 19. 5. 2022 Zodpovídá: Správce Webu