Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - nařízení č. 1/2006, kterým se stanoví maximální cena

maximální cena za montáž a demontáž tzv. "botičky"

 

NAŘÍZENÍ

Města Stochov č. 1/2006

ze dne 30. ledna 2006,

kterým se stanoví maximální cena

 

    Rada města Stochov se usnesla dne 30. ledna 2006 vydat podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

 

Článek 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

   Toto nařízení stanoví maximální cenu nákladů vzniklých montáží a demontáží technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „použití technického prostředku“), které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno anebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.

 

Článek 2

MAXIMÁLNÍ CENA

 

   Maximální cena za použití technického prostředku se stanoví v částce 500 Kč.

 

Článek 3

POUŽITÍ TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU

 

   (1) Použití technického prostředku se po splnění všech nutných úkonů dle zvláštních předpisů provádí na náklady osoby, která na místě vozidlo ponechala.

   (2) Právní úkony spojené s použitím technického prostředku podle tohoto nařízení činí město Stochov prostřednictvím jím pověřené Městské policie Stochov.

 

Článek 4

ÚČINNOST

 

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2006.

 

 

 

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta

 

 

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty

 

Datum sejmutí: 22. 3. 2006 Zodpovídá: Super Admin