Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - nařízení č. 2/2009 (novela tržního řádu)

NAŘÍZENÍ

města Stochov č. 2/2009

ze dne 27. dubna 2009,

kterým se mění nařízení č. 4/2006, kterým vydává tržní řád

 

Rada města Stochov se usnesla dne 27.4.2009 vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na základě zmocnění podle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), toto nařízení.

 

Článek I

Nařízení č. 4/2006 ze dne 6.3.2006, kterým se vydává tržní řád, se mění takto:

1. Článek 1 odst. 1 a 2 zní takto:

„(1) Pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu (dále jen „tržní prodej“) slouží tržiště, které se nachází v prostoru mezi ulicí J.Šípka a domy čp. 188 (restaurace U kahanu) a čp. 486 (budova městského úřadu) a je tvořeno vydlážděnou plochou přiléhající k východní fasádě domu čp. 486 a označenou zřetelně jako tržiště.

            (2) Kapacita tržiště je omezena jeho plochou, která činí 154 m2 a na níž musí být prodejní místa uspořádána tak, aby se na tržišti umístilo minimálně pět prodejců.“

 

 

Článek II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.6.2009.

 

 

 

 

Ing. Stanislava Fišerová, starostka

 

 

 

 

 

Mgr. Miloslava Becherová, zástupce starosty

Datum sejmutí: 14. 5. 2009 Zodpovídá: Super Admin