Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení č. 4/2006, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ

města Stochov č. 4/2006

ze dne 6. března 2006,

kterým se vydává tržní řád

 

Rada města Stochov se usnesla dne 6. března 2006 vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na základě zmocnění podle § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), toto nařízení, kterým se vydává tržní řád pro město Stochov.

 

Článek 1

TRŽIŠTĚ

 

(1) Pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu (dále jen „tržní prodej“) slouží tržiště, které se nachází v prostoru mezi ulicí J.Šípka a domy čp. 187 (Střední odborné učiliště) a čp. 188 (restaurace U kahanu) a čp. 486 (budova městského úřadu) a je tvořen následujícími plochami:

   a) severní část parkoviště ohraničená na jižní a východní straně bílými plnými čarami a ohraničená na severním a západním okraji travnatou plochou,

   b) vydlážděná plocha mezi parkovištěm a komunikací přiléhající k budově čp. 188,

   c) komunikace přiléhající k budově čp. 188 ohraničená na východním okraji bílou plnou čarou.

                (2) Kapacita tržiště je omezena jeho plochou, která činí 200 m2 a na níž musí být prodejní místa uspořádána tak, aby se na tržišti umístilo minimálně pět prodejců.

                (3) Tržiště musí být vybaveno kontejnerem na odkládání odpadů a přípojkou na elektřinu.

                (4) Doba tržního prodeje na tržišti se stanoví celoročně od 6 do 19 hodin.

(5) V pochybnostech, zda se jedná o prostor tržiště, či nikoliv, rozhoduje osoba pověřená kontrolou na tržišti.

(6) Zajištěním provozu na tržišti se pověřuje městský úřad (dále jen „provozovatel“).

(7) Mimo prostor vymezený v odstavci 1, je tržní prodej ve městě zakázán. Výjimku z tohoto zákazu může povolit rada města.

 

Článek 2

PRAVIDLA PRODEJE

 

(1) Na tržišti mohou prodávat fyzické i právnické osoby, které se prokáží platným živnostenským oprávněním nebo jiným předepsaným dokladem opravňujícím je k prodeji zboží a dále i fyzické osoby prodávající drobnou zemědělskou a zahrádkářskou produkci, prokáží-li se dokladem o vlastnictví zahrady nebo pozemku (dále jen prodejce).

(2) Prodejce je povinen během prodeje udržovat prodejní místo v naprosté čistotě a pořádku a takové je zanechat i po skončení prodeje.

(3) Nedodrží-li prodejce podmínky stanovené tímto tržním řádem nebo jiným obecně závazným předpisem, může být okamžitě vykázán z tržiště, a to buď osobami pověřenými kontrolou na tržišti nebo jiným pověřeným pracovníkem městského úřadu, případně starostou města, jeho zástupcem nebo tajemníkem městského úřadu.

(4) Ve vymezeném prostoru tržiště je zakázán prodej

  a) syrového masa,

  b) ryb, zvěřiny a živých zvířat.

(5) Ze zákazu prodeje podle odst. 4 písm. a) tohoto paragrafu může povolit výjimku městský úřad, pokud prodejce splní jím stanovené podmínky pro tento prodej (jako např. prodej z mrazících zařízení, balíčkového masa apod.).

(6) Ze zákazu prodeje podle odst. 4 písm. b) tohoto paragrafu může povolit výjimku městský úřad, přičemž je povinen určit místo, dobu a způsob prodeje tak, aby občané nebyli obtěžováni zápachem, nečistotou apod. a je současně povinen při povolení takového prodeje stanovit povinnost úklidu v místě, kde prodej probíhal, okamžitě po jeho skončení. Městský úřad může stanovit pro tento prodej i další zvláštní podmínky.

 

Článek 3

PRAVIDLA PRO PROVOZOVATELE

 

Provozovatel je povinen

   a) umístit tento tržní řád na vhodném trvale viditelném místě na tržišti,

b) zajistit vybavení tržiště podle čl. 1 odst. 3 tohoto tržního řádu,

c) zajistit pravidelný úklid tržiště.

 

Článek 4

KONTROLA A POPLATKY

 

(1) Kontrolou na tržišti je pověřena městská policie a dozorce tržiště, kteří jsou oprávněni kontrolovat prodejce, zda splňuje všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a tímto tržním řádem a současně jsou oprávněni vybírat od prodejců stanovený poplatek.

(2) Dozorce tržiště je jmenován tajemníkem městského úřadu a je povinen se při kontrolní činnosti prokázat platným pověřením a na požádání i průkazem totožnosti.

(3) Prodejce je povinen zaplatit místní poplatek za užití veřejného prostranství, přičemž je ten, kdo poplatek vybírá, povinen prodejci vydat doklad o zaplacení tohoto poplatku.

(4) Výše poplatku podle odst. 3 je stanovena obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.

 

Článek 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Zrušuje se nařízení Města Stochov  č. 2/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se vydává tržní řád.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. března 2006.

 

 

 

Ing. Jindřich Sybera, starosta

 

 

 

 

 

 

Stanislava Fišerová, zástupce starosty

Datum sejmutí: 25. 3. 2006 Zodpovídá: Super Admin