Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení č. 5/2006 o organizaci dopravy na území města

NAŘÍZENÍ

Města Stochov č. 5/2006

ze dne 24. dubna 2006

o organizaci dopravy na území města

 

                Rada města Stochov se usnesla dne 24. dubna 2006 vydat podle § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. I

                (1) Tímto nařízením se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla (dále jen „stání“) pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů).

                (2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje způsobem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu.

                (3) K stání podle odstavce 1 lze užít vymezené místní komunikace nebo jejich úseky pouze na dobu časově omezenou, nejvýše na dobu 24 hodin. Takto vymezené komunikace jsou označeny příslušnými dopravními značkami, které zóny placeného stání jednoznačně vymezují.

                (4) Seznam místních komunikací nebo jejich úseků, které lze užít k stání podle předchozích odstavců je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

Čl. II

                (1) Kontrolou nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení se pověřuje Městská policie.

                (2) Porušení ustanovení tohoto nařízení lze stíhat jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nejedná–li se o jiný delikt postižitelný podle jiných právních předpisů.

 

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. května 2006.

 

Stanislava Fišerová, zástupce starosty                          Ing. Jindřich Sybera, starosta

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1

 

Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou:

 

1. Mírové náměstí                               v celé délce

Datum sejmutí: 18. 5. 2006 Zodpovídá: Super Admin