Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení města 1/2016

MĚSTO STOCHOV

 

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV

 

Č. 1/2016

 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

 

Rada města Stochov se na svém zasedání dne 4.7.2016 usnesením č.  938/16 usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Předmětem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1])  na území města Stochov jsou zakázány.

 

 1. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel města Stochov.

   

   

  Čl. 2

  Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:

 1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky.

 

 1. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě.

 

 

 

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

 

Na území města Stochov se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.

 

 

Čl. 4

Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

 1. očkování domácích zvířat,
 2. akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů[2]).

   

 2. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctý den po vyhlášení.

 

 

 

 

 

.......................................................                       ................................................

                     Ing. Roman Foršt                                             Mgr. Miloslava Becherová

                          místostarosta                                                                 starostka

 

 

 

 

 

 

[1]) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[2]) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona

    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

zde ke stažení

Datum sejmutí: 25. 7. 2016 Zodpovídá: Správce Webu