Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Nařízení města č. 5/2000, stavební uzávěra

NAŘÍZENÍ

města Stochov

ze dne 18. prosince 2000

kterým se vyhlašuje stavební uzávěra

 

   

                Rada města Stochov se usnesla dne 18. prosince 2000 podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě zmocnění podle § 32 a 33 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydat toto nařízení:

 

§ 1

 

                (1) Vyhlašuje se stavební uzávěra na následujících pozemcích v k. ú. Stochov:

                a) 679/4, 679/5, 679/7, 679/8, 679/9, 681/2, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 681/7, 681/8, 681/9, 681/10, 681/11, 682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 682/9, 686/24, 686/25, 686/26, 686/27

                b) 402/6, 402/7, 402/8, 407/2, 407/3, 407/4, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 412/7, 412/8.

                (2) Stavební uzávěra platí pro celé pozemky uvedené v odst. 1 pod písm. a) tohoto paragrafu a pro západní části pozemků uvedených v odst. 1 pod písm. b) tohoto paragrafu.

                Pod pojmem "západní část pozemku" se rozumí ta část pozemku, která sousedí s komunikací kat. č. 402/5 ( ulice J. Š. Baara) až po západní průčelí domů v řadové zástavbě.

 

§ 2

 

                (1) Oplocení pozemků uvedených v této vyhlášce se povoluje pouze živým plotem do maximální výše 1 m. Každé jiné oplocení se na těchto pozemcích zakazuje.

                (2) Na vymezeném území se vyslovuje zákaz umístění jakékoliv drobné stavby, plnící doplňkovou funkci k hlavní stavbě obytného domu ( např. kolny, stavby pro hospodářské a drobné zvířectvo apod.), dočasné nebo trvalé s výjimkou napojení na veřejné sítě a s výjimkou staveb okrasného charakteru.

                (3) V pochybnostech, zda jedná o stavbu podle odst. 2 tohoto paragrafu, rozhoduje stavební úřad MÚ Stochov po projednání a schválení v městské radě.

                                                                                                               

§ 3

 

                Zrušuje se obecně závazná vyhláška Městského úřadu ve Stochově ze dne 10.5.1993, o stavební uzávěře.

 

§ 4

 

                Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2001.

 

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta města

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty města

Datum sejmutí: 17. 1. 2004 Zodpovídá: Správce Webu