Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška 1/2021

MĚSTO STOCHOV

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

města Stochov č. 1/2021

ze dne 7. června 2021 2021

o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů

 

 

 

Zastupitelstvo města Stochov se usneslo dne 7. června 2021 vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění čistoty a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve městě Stochov.

 

 

Článek 2

Čistota ulic a jiných veřejných prostranství

 

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
 2. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
 3. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete, odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
 4. Výlep na plakátovacích plochách v majetku města zajišťuje pouze město. Vylepování plakátů, inzertních a jiných materiálů na plochách v majetku města je zakázáno. Požadavek na plakátování na plochách v majetku města předkládá žadatel městskému úřadu.

 

 

Článek 3 

Ochrana veřejné zeleně

 

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
 2. Na veřejnou zeleň je zakázáno vjíždět dopravními prostředky.

 

 

Článek 4

Pravidla pro pohyb psů

 

 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci[1]):
  1. na všech veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku,
  2. do Sportovních areálů a na dětská hřiště vymezená v příloze č. 1 k této vyhlášce je zakázán vstup se psy.
 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem [2]).
 3. Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje na psy při jejich použití dle zvláštních předpisů[3]).

 

 

Článek 5

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

 1. Pro volný pohyb psů se vymezuje pozemek p. č. 711/1 v k. ú. Stochov. Tento prostor je na východní straně ohraničen oplocením sportovního areálu, na západní straně zemědělskými pozemky p. č. 260/1 a 712.
 2. Volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické osoby doprovázející psa.
 3. Prostory dle odst. 1 jsou pro zvýšení právní jistoty osob osazeny nápisem „Prostor pro volný pohyb psů“.

 

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Stochov č. 2/2007 ze dne 13. září 2007, o zajištění čistoty ve městě.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

 

                                                                                                                

                                                  

        Mgr. Miloslava Becherová                                            Ing. Roman Foršt

                  místostarostka                                                               starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. června 2021

Sejmuto z úřední desky dne: 28. června 2021

 

 

 

 

Příloha č. 1 k OZV 1/2021, Sportovní areály a hřiště kam je zakázán vstup se psy

 

 1. Areály SAMS včetně skateparku a tenisových kurtů

mapa

 

 1. Čelechovice

mapa

 1. Honice

mapa

 1. Slovanka

mapa

 1. Ul. Švermova

mapa

 1. ul. J. A. Komenského - Vnitroblok za DPS

mapa

 1. Ul. J. Šípka - Vnitroblok u Mateřské školky

mapa

 

 1. Ul. V Srní

mapa

 1. Ul. U Stadionu – vnitroblok 84 a 85

mapa

 1. Ul. Pionýrů – vnitroblok F a G

mapa

 


[1]) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[2]) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, vlastník psa či jiná doprovázející osoba. Odchyt toulavých a opuštěných zvířat řeší např. § 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Problematiku upravují rovněž další zvláštní právní předpisy, např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[3]) Např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

OZV 1/2021 v pdf ke stažení zde (397.43 kB)

Datum sejmutí: 26. 6. 2021 Zodpovídá: Správce Webu