Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška 2/2020

MĚSTO STOCHOV

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

města Stochov č. 2/2020

ze dne 14. prosince 2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Stochov

 

Zastupitelstvo města Stochov se na svém zasedání dne 14. prosince 2020 usnesením č. 14/2020 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Stochov, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad
 9. Jedlé oleje a tuky[2]
 10. Textil a oděvy.

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), i) a j).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, polopodzemní kontejnery, velkoobjemové kontejnery.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve vyhrazených přístřešcích nebo na vyhrazených místech. Seznam těchto míst je uveden na webových stránkách města Stochov (www.stochov.cz).

 

 1. Nádoby na bioodpad (popelnice hnědé barvy) mohou být umístěny i individuálně u nemovitostí. Vlastníci nebo uživatelé ostatních objektů umístí nádobu pouze na dobu nezbytně nutnou pro jejich vyprázdnění v den stanovený pro svoz na okraj chodníku u nemovitosti. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku je svoz přizpůsoben klimatickým podmínkám. Informace jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.stochov.cz).

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu, barvy hnědá
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 4. Sklo, barva zelená,
 5. Elektroodpad, barva červená
 6. Kovy, barva šedá
 7. Jedlé oleje a tuky, barva černá
 8. Oděvy a textil, barva zelenočervená

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Kovový a biologický odpad lze celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře města Stochov, který je umístěn v areálu Technických služeb s.r.o., Honické náměstí 163, Stochov.
 2. Kovový odpad je také možno celoročně odevzdávat v provozovně Arferit s.r.o. - Výkupně Stochov, ul. Osvobození, Areál nákladového nádraží, Stochov.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním ve sběrném dvoře města Stochov, který je umístěn v areálu Technických služeb s.r.o., Honické náměstí 163, Stochov. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce Městského úřadu Stochov, v místním tisku a na webových stránkách města Stochov.

 

 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

 

 1. Celoročně lze také objemný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře města Stochov, který je umístěn v areálu Technických služeb s.r.o., Honické náměstí 163, Stochov.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

 1. typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle apod. určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 1. Sběrné nádoby se na sídlišti umísťují pouze ve vyhrazených přístřešcích nebo na vyhrazených místech. Vlastníci nebo uživatelé ostatních objektů umístí nádobu pouze na dobu nezbytně nutnou pro jejich vyprázdnění v den stanovený pro svoz na okraj chodníku u nemovitosti.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzické osoby jsou povinny

 

 1. komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle systému stanoveného touto vyhláškou
 2. plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich nevypadával
 3. odpad v nádobách nezhutňovat a neudupávat

 

Čl. 9

Zvláštní ustanovení

 

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které produkují odpad zařazený do Katalogu odpadů, jako odpad komunální, mohou využít systém nakládání s odpady stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s městem.

 

 

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stochov č. 3/2019 z 16.12. 2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

 

 

 

                                                                                                                    

            ................................                                                 ..........................................

        Mgr. Miloslava Becherová                                               Ing. Roman Foršt

                  místostarostka                                                                    starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. prosince 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 31. prosince 2020

 

 

[1] Vyhláška Ministerstva životního protředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zodpovídá: Správce Webu