Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 1/1996, o zřízení účelového peněžního fondu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov

ze dne 14. května 1996

o zřízení účelového peněžního fondu

 

Městské zastupitelstvo ve Stochově se usneslo dne 14. května 1996 vydat podle § 16 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a § 25 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

                (1) Město Stochov zřizuje účelový peněžní fond s názvem "Fond obnovy obytných budov" (dále jen "fond").

                (2) Účelem fondu je shromažďovat peněžní prostředky, které slouží k financování oprav a modernizace bytového fondu v územním obvodu města Stochov za podmínek stanovených dále v této vyhlášce.

                (3) Fondem shromážděné peněžní prostředky jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu.

                (4) Z prostředků fondu lze hradit pouze:

   a) náklady na opravy a modernizaci obytných budov,

   b) nezbytné náklady související s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu,

   c) nezbytné náklady související s provedením výběrového řízení podle této vyhlášky.

 

Článek 2

VYMEZENÍ POJMŮ

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

   a) obytnou budovou bytový dům nebo rodinný domek určený alespoň ze dvou třetin svého obestavěného prostoru k trvalému bydlení, s výjimkou domů pro všechny způsoby bydlení kolektivního charakteru, 1)

   b) bytovým fondem souhrn bytů v obytných budovách,

   c) územním obvodem města Stochov katastrální území Čelechovice, Honice a Stochov.

 

Článek 3

PŘÍJMY FONDU

 

                Příjmy Fondu tvoří:

   a)  návratná finanční výpomoc (bezúročná půjčka) ze státního rozpočtu republiky,

   b)  splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich,

   c) částka z rozpočtu obce odpovídající minimálně podílu celkově vyčerpaných prostředků na obecní i jiný bytový fond v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti finanční výpomoci, zvýšená o 3 %,

   d) dotace a případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu,

   e) dary a případné výpomoci z  prostředků sponzorů,

   f)  smluvní pokuty za porušení účelovosti půjčky dle článku 6, odstavce 2, písm. j).

 

Článek 4

POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU

 

                Prostředky z fondu podle čl. 1 odst. 4 písm. a) lze použít

   a) pro obytné budovy ve vlastnictví Města Stochov při současném splnění podmínky uvedené v čl. 3 písm. c),

   b) na poskytnutí půjčky ostatním vlastníkům obytných budov za podmínek stanovených dále v této vyhlášce.

 

Článek 5

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

                (1) Půjčky podle čl. 4 písm. b) se poskytují na základě výsledku výběrového řízení schváleného městským zastupitelstvem Stochov (dále jen "městské zastupitelstvo").

                (2) Výběrové řízení se vyhlašuje jedenkrát v kalendářním roce tak, aby bylo ukončeno nejpozději do 31. května příslušného roku. Vyhlášení výběrového řízení se zveřejní ve městě obvyklým způsobem.

                (3) Výběrového řízení se lze zúčastnit pouze na základě podané žádosti, která musí obsahovat minimálně:

   a) jméno (u fyzických osob) nebo název (u právnických osob) žadatele; u právnických osob rovněž jméno statutárního zástupce,

   b) adresu bydliště (u fyzických osob) nebo sídla (u právnických osob) žadatele,

   c) přesné označení obytné budovy, na jejíž opravu nebo modernizaci je půjčka požadována (adresa, číslo popisné, je-li již vydáno, číslo parcely),

   d) doklad o vlastnickém právu k budově,

   e) stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu, na jehož základě lze příslušnou stavební činnost provádět,

   f) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka, s orientační cenou akce; při  zajištění akce svépomocí odhad nákladů, které budou doloženy fakturami a účty při jejím dokončení,

   g) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována; při kumulaci několika druhů půjček je třeba popis provést odděleně,

   h) předpokládanou lhůtu dokončení akce,

   i) požadovanou částku půjčky v členění podle čl. 6 odst. 1 a způsob jejího výpočtu,

   j) návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku.

                (4) Součástí výběrového řízení je vyhodnocení a posouzení došlých žádostí a výběr žadatelů přicházejících v úvahu pro poskytnutí půjčky.

                (5) Výsledek výběrového řízení bude po schválení městským zastupitelstvem zveřejněn vyvěšením na úřední tabuli městského úřadu. Datum vyvěšení je rozhodným dnem pro počátek běhu lhůty pro uzavření smlouvy o půjčce podle čl. 6 odst. 3 této vyhlášky.

                (6) Náklady, které účastníku výběrového řízení vzniknou v souvislosti s jeho konáním, nese účastník sám v plné výši.

 

Článek 6

PŮJČKY

 

                (1) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 

poř.č.      název/účet                                           max. lhůta splatnosti         roční úrok v %     horní hranice

                                                                                                                                                             půjčky v Kč

____________________________________________________________________________________

1             oprava střechy                                    3 roky                                   7                             400,- na 1m2

2             oprava pláště domu                          3 roky                                   7                             20.000.- na 1 byt. jedn.

 

                (2) Se žadateli vybranými ve výběrovém řízení bude uzavřena smlouva o půjčce, která musí obsahovat následující údaje:

   a) smluvní strany,

   b) druh půjčky vymezený podle odst. 1 tohoto článku,

   c) celkovou výši poskytnuté půjčky,

   d) záruku za půjčku,

   e) lhůtu splatnosti půjčky,

   f) úrokovou sazbu,

   g) termíny splácení jistiny a úroků (včetně dne v příslušném měsíci),

   h) způsob placení,

   i) závazek, že půjčka bude použita k dohodnutému účelu,

   j) závazek okamžitého vrácení půjčky při použití k jinému účelu, než bylo dohodnuto a zaplacení smluvní pokuty ve výši neoprávněně vyčerpaných prostředků,

   k) závazek okamžitého vrácení půjčky při nedodržení podmínek stavebního povolení nebo předmětu ohlášení,

   l) dohodu o otevření účtu na jméno žadatele u určeného peněžního ústavu,

   m) souhlas s kontrolním působením pověřených orgánů Města Stochov a peněžního ústavu spravujícím příslušný účet,

   n) závazek Města Stochov vyzvat peněžní ústav k otevření účtu na jméno žadatele a k převodu prostředků z fondu.

                (3) Právo k uzavření smlouvy o půjčce zaniká žadateli, neuzavře-li ji do 30 dnů poté, kdy byl výsledek výběrového řízení zveřejněn způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5.

                (4) Město Stochov může po dohodě s příslušným peněžním ústavem vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.

                (5) Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl otevřen příslušný účet.

                (6) Jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

 

 

Článek 7

PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

                (1) Hospodaření fondu a poskytování půjček podléhá kontrole Ministerstva financí České republiky a Města Stochova.

                (2) zmocňuje se

   a) městská rada

        1. k vyhlašování výběrového řízení podle čl. 5 odst. 2 této vyhlášky; městská rada stanoví v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení případné další náležitosti žádosti a termín pro její podání,

        2. k provádění výběrového řízení podle čl. 5 odst. 4 této vyhlášky a k předkládání výsledku výběrového řízení k projednání městskému zastupitelstvu; k vyhodnocení žádostí si může městská rada ustanovit odbornou komisi,

        3. vyhlásit výběrové řízení v roce 1996 odlišně od termínu uvedeného v čl. 5 odst. 2,

        4. stanovit čerpání a splácení půjček poskytnutých v roce 1996 odlišně od termínů uvedených v čl. 6 odst. 5 a 6,

        5. kontrolou a nejméně jednou ročně předkládáním zpráv o jejich výsledku městskému zastupitelstvu podle čl. 7 odst. 1 této vyhlášky,

   b) starosta města k uzavírání smluv o půjčce s vybranými žadateli podle čl. 6 této vyhlášky,

                (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 14. května 1996.

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta

 

Nataša Urbanová

zástupce starosty

Datum sejmutí: 17. 1. 2004 Zodpovídá: Správce Webu