Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 1/2023

 

MĚSTO STOCHOV

Zastupitelstvo města Stochov

Obecně závazná vyhláška Města Stochov

 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo města Stochov se na svém zasedání dne 11. prosince 2023 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Stochov.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Textil,
 10. Směsný komunální odpad

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

 

 

Čl. 3

Určení míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby, (velkoobjemové) kontejnery, polopodzemní kontejnery.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v kontejnerových stáních a kontejnerových hnízdech. Seznam těchto míst je uveden na webových stránkách města Stochov www.stochov.cz.

 

 1. Nádoby na biologické odpady mohou být umístěny i individuálně u nemovitost.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady, barva hnědá,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 4. Sklo, barva zelená, či zelenobílá,
 5. Kovy, barva šedá,
 6. Jedlé oleje a tuky, barva černá s oranžovým nápisem OLEJE,
 7. Textil, barva zelenočervená.

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb s.r.o., Honické nám 163, Stochov – Honice.

 

 1. Kovový odpad je také možno celoročně odevzdávat v provozovně Arferit s.r.o., Výkupna Stochov, ul. Osvobození, Areál nákladového nádraží, Stochov.

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Nebezpečný odpad lze celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb s.r.o., Honické nám 163 Stochov – Honice.

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.

 

 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb s.r.o., Honické nám 163, Stochov – Honice.

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.

 

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice,
 2. velkoobjemové kontejnery,
 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro    odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 5 a 6.

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), předávají dle čl.3 odst.4 písm. b), c), d), e).

 

 1. Výše úhrady za zapojení do obecního systému je stanovena v platném ceníku zveřejněném na webových stránkách města Stochov.

 

 1. Úhrada se vybírá jednorázově a to převodem na účet města Stochov nebo hotově.

 

Čl. 8

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 

 1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

a) elektrozařízení,

b) baterie a akumulátory,

c) pneumatiky.

 

 1. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat:
 1. do červených kontejnerů označených ELEKTRO
 2. v areálu Technických služeb s.r.o., Honické nám 163, Stochov – Honice.

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ze dne 14.12.2021.

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

 

 

..........................................                               ...........................................

Mgr. Robert Filip,v.r.                              Ing. Roman Foršt, v.r.

Místostarosta                                                 Starosta

 

 

 

 

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

Datum sejmutí: 28. 12. 2023 Zodpovídá: Správce Webu