Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 2/1993, o používání místních komunikací

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Městského úřadu Stochov

ze  dne  28.6.1993

o  používání místních komunikací

 

                Městské zastupitelstvo ve Stochově vydává podle § 16 a § 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ( plné znění č. 410/1992 Sb.) tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Článek I

VYMEZENÍ POJMU

 

§ 1

 

                Místními komunikacemi (dále jen "komunikace") pro účely této vyhlášky se rozumí vozovky, chodníky, parkoviště, odstavné plochy, veřejné cesty a další plochy užívané soustavně nebo občas pro dopravní účely, které jsou obecním majetkem.

 

Článek II

POUŽÍVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 

§ 2

 

                (1) Při odvozu výkopového materiálu ze stavenišť, demolic, jakož i ostatního materiálu, je nutno kola vozidel vždy očistit tak, aby nebyly znečišťovány komunikace ve městě.

                (2) Právnické nebo fyzické osoby provádějící dopravu jsou povinny upravit své objekty a stanoviště vozidel tak, aby se z těchto míst neroznášelo bláto a jiné nečistoty po místních komunikacích. Stejné ustanovení se vztahuje na výjezd ze stanovišť a polí. V obou případech je možno dostát této povinnosti nejméně očištěním kol vozidla před výjezdem na veřejnou komunikaci.

 

§ 3

 

                Není dovoleno nakládat sypký materiál všeho druhu (štěrk, zemina, písek, sláma apod.) na motorová a jiná vozidla tak, aby tento při pohybu vozidla znečišťoval komunikace.

 

§ 4

 

                Je zakázáno přemísťování vozidel s kovovými pásy a těžkých mechanismů po vlastní ose v ulicích města. Vyjímky povoluje správce komunikací.

 

§ 5

 

                Je zakázáno vyjíždět jakýmkoliv dopravním prostředkem na chodníky a to i v případě dovozu nebo odvozu materiálu, uhlí, zboží, nábytku, při stěhování apod.. Rovněž je zakázáno čištění, mytí, stříkání lakem a další úpravy dopravních prostředků všeho druhu na ulicích a veřejných prostranstvích.

 

§ 6

 

                (1) Je zakázáno ponechávat na komunikacích a veřejných prostranstvích bez povolení vraky vozidel.

                (2) Za vrak se považuje

   a) každé vozidlo, které nemá státní poznávací značku připevněnou na místě pro ni určeném nebo umístěnou viditelně za předním nebo zadním sklem,

   b) jiné vozidlo, které je nepojízdné, narušuje bezpečnost silničního provozu, vzhled města a životní prostředí.

                (3) Neodstraní-li vrak provozovatel (vlastník) sám, zajistí jeho odtažení na stanovené místo MÚ Stochov, přičemž bude požadována náhrada vzniklých nákladů.

 

§ 7

 

                Skládací autogaráže a plátěné garáže s konstrukcí i bez ní mohou být umístěny na veřejných prostranstvích pouze se souhlasem městského úřadu. Musí být viditelně označeny státní poznávací značkou vozidla. Místa k jejich umístění a výše poplatků jsou určeny zvláštním předpisem.1)

 

Článek III

PARKOVÁNÍ A STÁNÍ

 

§ 8

 

                (1) Stání na chodníku je povoleno pouze na místech označených příslušnou dopravní značkou. Jinak je stání na chodníku zakázáno.

                (2) Všechna vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí být umístěna tak, aby výfuk vozidla směřoval do ulice.

 

§ 9

 

                (1) Parkování nákladních automobilů, autobusů, těžkých mechanismů apod. na veřejném prostranství je povoleno pouze se souhlasem městského úřadu a na vyhrazeném místě. Toto povolení je majitel vozidla povinen vyžádat si předem.

                (2) Poplatky za parkování vozidel uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny zvláštním předpisem.1)

 

Článek IV

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 10

 

                Porušení této vyhlášky lze stíhat jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nejde-li o čin přísněji trestný.                              

 

§ 11

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.1993

 

 

               

Jiří Slavík

starosta

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty

 

1) Obecně závazná vyhláška MÚ ve Stochově o místních poplatcích

 

 

Datum sejmutí: 17. 1. 2004 Zodpovídá: Správce Webu