Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 3/2023

MĚSTO STOCHOV

Zastupitelstvo města Stochov

 

Obecně závazná vyhláška města Stochov

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Stochov se na svém zasedání dne 11. prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Stochov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.[1]
 3. Správcem poplatku je městský úřad.[2]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník městu příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla.[3]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[4]
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[5]
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
Čl. 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za jednoho psa v bytovém domě -1200 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě -1800 Kč
  3. za jednoho psa v rodinném domě nebo na zahradě - 180 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě nebo na zahradě - 270 Kč,
  5. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč,
  6. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let - 300 Kč.
 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.[7]
Čl. 5
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

 

Čl. 6
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[8].
 2. Od poplatku se dále osvobozuje na 3 roky držitel psa, který se ujme psa nalezeného na území města Stochov.
 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[9]

 

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místní poplatku ze psů, ze dne 16.12.2019.

 

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

.

Mgr. Robert Filip,v.r.                                          Ing. Roman Foršt, v.r.

Místostarosta                                                              Starosta

 


[1] § 2 odst. 5 zákona o místních poplatcích

[2] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 1 a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Datum sejmutí: 28. 12. 2023 Zodpovídá: Správce Webu