Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o zřízení MP

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov č. 4/2005

ze dne 15. června 2005,

kterou se zřizuje městská policie

 

    Zastupitelstvo města Stochov se usneslo dne 15. června 2005 vydat podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

   (1) Zřizuje se městská policie, která zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v působnosti města Stochov.

   (2) Řízením městské policie se pověřuje starosta města.

   (3) Činnost městské policie, její postavení a úkoly, práva a povinnosti strážníků, odborné předpoklady k výkonu jejich funkce, jejich školení a výcvik, jakož i vztahy k orgánům Policie České republiky upravují obecně platné právní předpisy.

   (4) Podrobnosti o stejnokroji městské policie a o jeho nošení stanoví zvláštní obecně závazná vyhláška.

 

Článek 2

ÚČINNOST

 

   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Sybera

starosta

 

 

 

 

Stanislava Fišerová

zástupce starosty

Datum sejmutí: 1. 7. 2005 Zodpovídá: Správce Webu