Stochov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení - Obecně závazná vyhláška č.2/2000, o zabezpečení veřejného pořádku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Města Stochov

ze dne 19. června 2000,

o zabezpečení veřejného pořádku ve městě

 

                Městská rada ve Stochově se usnesla podle § 45 písm. l), zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. června 2000 vydat podle § 16 tohoto zákona a v souladu s ustanovením § 17, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tato vyhláška upravuje zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Stochov, vymezeného katastrálním územím Čelechovice, Honice a Stochov.

 

Článek 2

OSLAVY SVATOVÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ

 

(1) S přihlédnutím k potřebě zajistit veřejný pořádek v obci v době veřejných oslav Svatováclavského posvícení  (dále jen "oslav"), městská rada

   a) určí termín konání oslav,

   b) určí místo, na němž budou během těchto oslav umístěny prodejní stánky a zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí.

(2) Městská rada určí termín podle odstavce 1 písm. a) nejpozději do 31. ledna každého roku a místo podle odstavce 1 písm. b) nejpozději do 30. dubna každého roku.

 

Článek 3

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou nebo na jejím základě lze stíhat jako přestupek[1]), nejde-li o čin přísněji trestný nebo za ně lze uložit jiné sankce v souladu se zákonem2).

(2) Termíny podle čl. 2 odst. 1 pro rok 2000 stanoví městská rada do 31. července 2000.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2000 s výjimkou ustanovení čl. 2 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

 

Ing. Jindřich Sybera v.r.

starosta města

 

Stanislava Fišerová v.r.

zástupce starosty města

 

[1] § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

2 např. § 50 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Datum sejmutí: 17. 1. 2004 Zodpovídá: Správce Webu